Undervisningsopplegg

Overordnede mål:

Vi ønsker at våre medlemmer:

 • Utvikler en grunnleggende musikalsk forståelse
 • Opplever musikk- og mestringsglede
 • Føler gruppetilhørighet
 • Erfarer positiv læring gjennom samspill
 • Høster positive opplevelser gjennom opptredener

Læringsmål:

Vi ønsker at medlemmene:

 • Får gode musikalske opplevelser.
 • Utvikler sin musikalitet gjennom undervisning tilpasset den enkeltes mestrings- og modenhetsnivå.
 • Tonedannelse.
 • Får grunnleggende kunnskap om instrumentet sitt og lærer nødvendig stell/vedlikehold av instrumentet.
 • Lærer grunnleggende blåseteknikk/pusteteknikk og innøver rett holdning/positur.
 • Får forståelse for betydningen av å øve på instrumentet og forståelse for egen utvikling.
 • Lærer elementær notelære og teori, arbeider både med notert musikk og gehørspill.
 • Utvikler gehør og rytmesans gjennom relevante aktiviteter.
 • Blir introdusert for forskjellige stilarter/uttrykk ved å bli introdusert for musikk tilpasset ulike anledninger.
 • Deltar i forskjellige former for samspill og utvikler sosiale ferdigheter i gruppe.
 • Deltar på opptredener tilpasset sitt nivå og utvikler fortrolighet/ferdighet i å opptre.

Undervisningen:

Undervisningen ved Nidarvoll skolemusikkorps er organisert på ulike måter avhengig av disiplin/ tilbud:

Undervisning tilpasset den enkeltes mestrings- og modenhetsnivå.

Individuell undervisning, undervisning i små grupper, undervisning i større grupper.

Undervisningen foregår i regelen ukentlig på torsdager, men ved spesielle prosjekter som større konserter, samspilltilbud o.l. kan den ukentlige undervisningen bli omorganisert.

Fortsatt vil hovedtyngden av undervisningen organiseres tradisjonelt, men det er et mål at større deler av undervisningen skal drives i form av prosjektarbeid.

Metode:

Metoden som benyttes kan variere. Generelt legges det vekt på å stimulere til læring gjennom positiv egenaktivitet der glede skal stå i sentrum. Teori læres underveis, ikke først. Samtidig er det viktig å peke på at dette ikke står i motsetning til grundig og nøyaktig arbeid. Elevens egeninnsats vil alltid være avgjørende for et godt resultat.

Musikk:

Hovedtyngden av undervisningen er innen musikkområdet. Et undervisningsopplegg for instrumentalundervisningen bør være variert, og derfor bestå av mange typer aktiviteter. Det er viktig at eleven får et helhetlig forhold til det å utøve og forholde seg til musikk. Tyngdepunktet i undervisningens innhold legges ulikt fra elev til elev.

Opplegget vil bestå av:

Lære å spille et instrument:

Utvikling av fysiske sider ved det å spille som holdning, spillestilling, pust, fingre, armer og ledd.Grunnelementer i musikken: puls, rytme, melodi, harmoni.

Kreative elementer:

Komposisjon, improvisasjon, frasering, formidling. Note og note fri opplæring.

Utvikling av gehøret:

Melodisk, rytmisk, dynamisk og i forhold til musikkens karakter. Musikkteori/musikkorientering (notelære, musikkuttrykk etc.)

Samspill:

Samhandling, musikalsk og sosialt. Enstemt, flerstemt.

På samspilltimene ønsker vi å gi elevene opplæring i det å spille i korps. Vi vektlegger korpsrutiner, innøving av samspillrepertoar og musisk trening.

Vi gir også elevene mulighet til å spille solo på samspilltimene. Solospill, samspill, notelære, musikklære, lytting.

Undervisningsstoff:

Undervisningsstoff velges ut for å bygge opp om de mål og planer Nidarvoll Skolemusikkorps har med sikte på å gi et best mulig opplegg for den enkelte elev. Valg av stoff skal være tilrettelagt hver enkelt elev. Lærestoff/repertoar velges ut av ansvarlig lærer/dirigent.

Våre forventninger til elevene:

 • At eleven er interessert
 • At eleven arbeider hjemme. Øving / disiplin / respekt = fremgang
 • At elevene følger retningslinjene / ordensreglene.