Kontigent

Årsmøte vedtatt  medlemskontingent for 2019

Kontingent for 2018


Medlem ordinært, aspirant og musikant.    kr. 988,- pr. semester
Tillegg for pliktig medlemskap og forsikring i NMF   kr. 305- pr. semester
Sum ordinære medlemmer     kr. 1 293,- pr. semester

Permitterte medlemmer      kr. 450,- pr. semester

Støttemedlemskap er       kr. 305,- pr. semester

Som Dekker årsavgiften til NMF.

Medlem kan bli støttemedlem fra skoleåret vedkommende fyller 19 år.

 

Søsken gis en søskenmoderasjon på kr. 200,- pr. semester.
Det er ingen søskenmoderasjon for permitterte medlemmer eller støttemedlemmer.

Musikkskoleavgift kommer i tillegg og faktureres fra Trondheim kommune.

Rutiner

Medlemskontingenten til Nidarvoll skolemusikkorps faktureres hvert halvår og betales innen 15. Oktober og 15. mars hvert år.

Utmelding, søknad om permisjon eller støttemedlemskap skal skje innen 1.mai for høstsemesteret og innen 1.desember for vårsemesteret dersom dette skal få virkning for utfakturert kontingent og dugnad.
Søknad skal skje skriftlig til korpsets styre.

Medlemskap i Trondheim Kommunale Musikk- og Kulturskole (TKMK) er pliktig for medlemmer som går på barne- og ungdomsskolen og er et personlig forhold mellom medlem og TKMK og sies opp av medlemmet selv. Faktura fra TKMK betales direkte til TKMK.


For nye medlemmer som i en periode ikke får plass på TKMK vil korpset arrangere individuell undervisning og fakturere medlemmet med samme sats som musikkskolen benytter.

 

Leie av instrument


Korpset kan, på forespørsel og under forutsetning av at det er ledige instrument, leie ut instrumenter. Ved utleie skrives en kontrakt, med gjensidig oppsigelsestid på 1 mnd.
Til ikke medlemmer, faktureres leie av instrument til kr 100,- pr. påbegynt måned, det vil si 500,- pr. semester. Faktureres etterskuddsvis.


Støttemedlemmer kan leie instrument til 50 % rabattert leiepris.


Ved utmelding av korpset forutsettes det at instrumentet leveres tilbake, senest innen utgangen av semesteret medlemskapet avsluttes. Gjøres ikke dette, kan korpset kreve instrumentleie, inntil instrumentet er innlevert.