Allmusikk

Nidarvoll  Allmusikk

En unik mulighet for musikkopplevelser i SFO-tiden.

Allmusikk er et tilbud til alle barn i 2. trinn.

Allmusikk ønsker å gi barna positive opplevelser og mestringsfølelse gjennom det som, for mange, er deres første møte med musikken. Allmusikk skal være allsidig, lekpreget aktivitet uten oppsatte konkurranser hvor prestasjoner måles.

Det er vår målsetning at det skal finnes et tilbud i nærmiljøet om en allsidig og lekpreget introduksjon til musikk for de yngste.

Målet er å gi deltakerne en viss forståelse av musikk gjennom lytting, leking og spilling.

Gjennom allmusikk får barna prøve seg i forskjellige instrumenter, der mestring og trivsel står i fokus. Ved å prøve allsidig musikk i ung alder vil en også kunne legge et godt basisgrunnlag for musikalske ferdigheter senere.


Nytten


Gjennom å utvikle en musikalsk allsidighet får barnet grunnleggende kunnskap om instrument og blåseteknikk /pusteteknikk og innøver rett holdning/positur.

Utvikler gehør og rytmesans gjennom relevante aktiviteter.

Blir introdusert for forskjellige stilarter/uttrykk ved å bli introdusert for musikk tilpasset ulike anledninger

Allmusikk deltakelse er også et virkemiddel for å styrke det friske i oss beskytter mot sykdom og utjevner sosiale forskjeller, øker livskvalitet og mestring.
Musikk er en del av menneskelivet, viktig for vår utvikling som sosiale vesener stimulerer følelser, refleksjon, fantasi og skaperglede.


Hva er Allmusikk?


Barna får i løpet av et skoleår prøve ulike instrumenter i forskjellige sjanger. Lek benyttes som en sentral stimuleringsfaktor under aktivitetene. Vi lærer samspill, note og note-fri opplæring.

Ungene har det veldig morsomt sammen. Dette er et trygt og godt tilbud med lek og moro i høysetet.

Eksempel på aktiviteter for Allmusikk: tromme, slagverk, treblåser, messingsblås, horn, fløyte, drill, marsjering, gehør, noteforståelse, samspill, dans, sang etc. sjanger kan være; rock, klassisk, brazz, janitsjar, julemusikk, viser, film, gatemarsjer, jazz, poppmusikk, etc.

Hvilke typer aktiviteter som blir satt opp på planen er bestemt av instruktørene. Videre avtaler og ordner instruktørene med evt. leie av "eksperthjelp", nødvendig utstyr og sted.

I Nidarvoll allmusikk gir vi barna muligheten til progresjon i forhold til det aktivitetstilbudet de får. Tilbudet skal gjennomgående preges av lek – vi skal tilstrebe at barna får et positivt møte med Nidarvoll skolemusikkorps og musikk og ønsker å komme tilbake. Når barna blir eldre vil tilbudet endre seg i forhold til at de får tilbud om personlig tilrettelagt musikalsk undervisning på valgt instrument.


Målsetning


Nidarvoll Allmusikk ønsker kvalitet og utvikling i musikkopplegg, i samværet med barna.

Vi vil legge allmusikk til rette på en slik måte at vi kan bidra med en allsidig musikalsk-opplæring hvor vi ønsker å stimulere barnas fysiske, psykiske og musikalsk utvikling i et trygt sosialt miljø som gjennom et godt pedagogisk opplegg stimulerer til vekst og utvikling.

Vi vil skape trygge, glade og selvstendige barn gjennom musikalsk mestring av instrument, gi trivsel og legge grunnlag for livslang glede.
Vi skal være et musikalsk tilbud som skaper glede og god stemning i Trondheim med musikken vår.

 

Pris:


Allmusikk opplegget er i hovedsak basert på innleide veiledere, dvs ikke foreldrebasert, dugnad.

Nidarvoll Allmusikk er et gratis program for 2. klassinger ved Nidarvoll skole.
Det er ingen kostnader for drakter eller utstyr.

Programmet er finansiert av Nidarvoll Skolekorps, og alle skolekorpsets ressurser vil bli stilt til rådighet – instrumenter, lokaler og instruktør.

 


Når og hvor?

Undervisningen vil foregå i SFO-tiden.

TIRSDAGER  14:15 eller 15:00, FESTSALEN NIDARVOLL SKOLE
Oppstart Høstsemester: Uken etter Høstferien
Oppstart Vårsemester: Uken etter skolestart

Utover dette er det mulig at det blir satt opp musikk-relaterte ekskursjoner. tidligere har de deltatt på underholdningskonsert med Ila Brass Band, og omvisning  med mulighet å prøve rocke pregede instrument og DJ utstyr på Rockheim.


 

Påmelding!


er gratis, og gjøres slik:
Send e-post med

  1. Navn og fødselsdato på barnet
  2. Navn på minst en forelder/foresatt
  3. Telefonnummer og e-postadresse.

Påmelding må skje før høstferien.