Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

I samsvar med vedtektenes § 3 innkalles det med dette til årsmøte i Nidarvoll skolemusikkorps.

Tid: Torsdag 18. februar 2020 kl. 19.00

Sted: Microsoft Teams: https://tinyurl.com/nidarvoll.

Innkallingen gjelder foreldre/ foresatte til korpsmedlemmer, samt korpsmedlemmer. Medlemmer som ikke er fylt 12 år har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Foresatte representerer medlemmer under 12år og kan representere medlemmer over 12 år. Foresatte har uansett tale- og forslagsrett.

 

SAKLISTE:

1. Åpning v/ Leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer og referent, 2 personer til å signere protokollen

4. Årsmelding

5. Revidert regnskap

6. Kontingent for medlemmer og pålagt dugnadsinnsats

7. Saker som legges frem av styret

8. Innkomne forslag

9. Budsjett for kommende år

10. Valg av styre m/vararepresentanter, samt revisor.

a) Styreleder for 1 år

b) Kasserer for 2 år

c) Revisor for 1 år

d) Valgkomité for 1 år

11. Valg av komiteer og utvalg

a) Ledere i komiteer for 2 år

 

*Ifølge vedtektenes § 3 må saker under pkt. 8, innkomne forslag, være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Sendes leder@nidarvoll.no, med kopi til sekretar@nidarvoll.no