Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

I samsvar med vedtektenes § 3 innkalles det med dette til årsmøte i Nidarvoll skolemusikkorps.

Tid: Torsdag 14. februar 2019 kl. 19.00.

Sted: Festsalen, Nidarvoll skole.

Innkallingen gjelder foreldre/ foresatte til korpsmedlemmer, samt korpsmedlemmer. Medlemmer som ikke er fylt 12 år har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Foresatte representerer medlemmer under 12år og kan representere medlemmer over 12 år. Foresatte har uansett tale- og forslagsrett.

 

SAKLISTE:

1. Åpning v/ Leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer og referent, 2 personer til å signere protokollen

4. Årsmelding

5. Revidert regnskap

6. Kontingent for medlemmer og pålagt dugnadsinnsats

7. Saker som legges frem av styret

8. Innkomne forslag *

           a) forslag om Uniformsdirektiv (vedlegg)

9. Budsjett for kommende år

10. Valg av styre m/vararepresentanter, samt revisor.

a) Styreleder for 1 år

b) Kasserer, 2. nestleder for 2 år

c) Revisor for 1 år

11. Valg av komiteer og utvalg

a) Medlemmer i komiteer for 2 år

 

*Ifølge vedtektenes § 3 må saker under pkt. 8, innkomne forslag, være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Sendes leder@nidarvoll.no, med kopi til sekretar@nidarvoll.no